Fases del PEC

FASES REALITZADES

Fase 0 - Preparació:

1. Constitució d'una taula de treball i primera sessió de coordinació del PEC

- Validació de la proposta metodològica i del cronograma.

- Elaboració d'un directori de parts interessades a involucrar en el procés d'elaboració a la fase consultiva.

- Aportació per part de l'Ajuntament de documentació per l'elaboració d'una primera aproximació diagnòstica al sistema cultural  com hipòtesi de treball

2. Preparació i organització d'un procés consultiu.

- Validació de la proposta de procés consultiu per part de la taula de treball.

3. Presentació del procés d'elaboració del PEC i invitació al directori de parts interessades a participar-hi en dos grups. Pots veure la presentació aquí

- Grups municipals

- Agents culturals i altres parts interessades.

Fase 1 - Recopilació i sistematització d'informació:

1. Anàlisi de la documentació aportada per l'Ajuntament i altres fonts que es considerin d'interès (memòries, estudis, plans, directoris, dades i altres) amb informació rellevant sobre la població i el sistema cultural local.

2. Tramesa d'un qüestionari als agents culturals i a la resta de parts interessades per conèixer l'activitat cultural que duen a terme i les principals dificultats a les quan han de fer front.

3. Elaboració de fitxes dels equipaments culturals actius a partir de la documentació facilitada (espais, característiques funcionals i usos) d'una vista tècnica als equipaments.

4. Elaboració d'un dossier que sistematitzi la informació obtinguda.

Fase 2 - Anàlisi, interpretació i diagnosi de la situació actual:

1. Elaboració d'un document de treball que contingui una primera anàlisi del sistema cultural local identificant les fortaleses, febleses, oportunitats i amenaces, i formulació d'eixos de reflexió i debat.

2. Celebració d'una sessió de treball amb la Taula de treball per validar el document elaborat i els principals eixos de debat que es desprenen.

3. Convocatòria i celebració de grups de debat per eix de debat consensuat amb la Taula de treball i entrevistes individuals, per fer una valoració col·lectiva de la situació actual i formular propostes de millora:

4. Elaboració d'un informe que contingui la diagnosi final elaborada i contrast en una sessió amb Taula de treball. Pots consultar el document aquí.

Fase 3 - Proposta d'acció:

1. Elaboració d'un document que contingui una primera proposta d'objectius, línies estratègiques i mesures. Punt realitzat

2. Sessió amb la Taula de treball per validar el document i incorporació d'esmenes. Punt realitzat

3. Convocatòria d'una sessió de contrast amb les parts interessades que han participat al procés consultiu i incorporació de matisos si s'escau. En dos grups:

- Grups municipals. Punt realitzat

- Agents culturals i altres parts interessades. Acte públic el dimarts 28 de març (20 h, Auditori de l'Ateneu): Pots consultar l'estructura preliminar aquí.

4. Ordenació de les mesures en fases i establiment d'un cronograma d'aplicació per fases. Punt realitzat

5. Elaboració d'un informe que contingui la proposta final d'acció. Pots consultar el document "Resum executiu" aquí (aprovat inicialment en el Ple Municipal de 24/04/2023)

Fase 4 - Proposta de seguiment i avaluació:

1. Establiment de pautes de seguiment del PEC en matèria d'indicadors de seguiment i d'avaluació de resultats i impacte.

2. Constitució d'una comissió de seguiment del PEC i definició de la seva composició i funcionament.

Fase 5 - Document final i aprovació:

1. Redacció del document final.

2. Presentació a totes les persones que han participat en la seva elaboració.

3. Aprovació oficial per part de l'Ajuntament.