Fases del PEC

Fase 3. Convocatòria i celebració de grups de debat a partir del debat consensuat amb la Taula de treball i les entrevistes individuals, per tal de fer una valoració col·lectiva de la situació actual i formular propostes de millora.

En aquests moments ens trobem a la fase 3 del projecte.

1. Gestió de la convocatòria a participar als grups de debat i les entrevistes, dirigida al directori de parts interessades.

2. Celebració de 5 grups de treball. Aquí pots consultar els diversos grups de treball.

3. Celebració d'entrevistes individuals a agents considerats clau, per la seva aportació des de l'expertesa, o perquè calgui escoltar la seva realitat de forma individual.

4. Elaboració d'un relat de cada grup de debat i de cada entrevista realitzada.

Fase 2. Celebració Taula de treball per validar el dossier elaborat a la fase 1.

Fase 1. Recopilació i sistematització d’informació

1. Recopilació i anàlisi de documentació (memòries, estudis, plans, directoris, dades i altres) que contingui informació rellevant sobre la població i el sistema cultural local.

2. Tramesa d'un qüestionari als agents culturals i a la resta de stakeholders per conèixer l'activitat cultural que duen a terme i les principals dificultats a les quals han de fer front.

3. Elaboració de fitxes dels equipaments culturals actius a partir de la documentació facilitada (espais, característiques funcionals i usos).

4. Elaboració d'un dossier que sistematitzi la informació obtinguda.

Fase 0. Preparació 

1. Constitució i primera sessió de treball de la taula de coordinació del PEC (amb les persones membres de la taula de coordinació del PEC, comptant amb les representants de les àrees implicades i de l'empresa adjudicatària ).

Validació de la proposta metodològica i cronograma.

Elaboració d'un directori de stakeholders (parts interessades)

2. Preparació i organització del procés.

3. Presentació del procés d'elaboració del PEC i invitació a participar hi als agents culturals i resta de stakeholders.